Порядок рецензування контрольної роботи

Викладач перевіряє контрольну роботу і робить помітки на полях тексту.

Контрольні роботи, у яких відсутній план, висновки або перелік літературних джерел, що використовувались, не перевіряються і повертаються студенту на доопрацювання. Контрольна робота може бути повернута на доопрацювання також у випадках, коли її зміст та інформаційне наповнення не відповідають плану, відсутня логічна послідовність викладення матеріалу, або робота не має внутрішньої структури.

Якщо контрольна робота зараховується, про це повідомляється студентові у п’ятиденний строк, а сама робота зберігається на кафедрі до екзамену або заліку. Коли контрольну роботу не зараховано, її повертають студентові на доопрацювання, встановлюючи додатковий строк.

1.8. Умови заліку контрольної роботи з навчальної дисципліни “Історія України”:

Зараховано

Виставляється студентові за виконану контрольну роботу, яка відповідає вимогам щодо її оформлення, структури, об’єму та змісту на підставі методичних вказівок до виконання контрольних робіт, а також за умов відповідності змісту роботи складеному плану, повноти викладення матеріалу, високого ступеня розкриття теми, відповідності сучасним процесам в економіці та суспільстві, доцільності наведеного інформаційного матеріалу, використання при написанні роботи додаткових літературних джерел.

Не зараховано

Виставляється студентові за виконану контрольну роботу, яка не відповідає вимогам щодо її оформлення, об’єму та змісту відповідно до виконання контрольної роботи. Тобто, текст написано нерозбірливим почерком, відсутня нумерація сторінок, відсутні посилання на літературні джерела в тексті роботи, вживаються скорочені слова, які непередбачені орфографією та стандартами, відсутній список використаної літератури, відсутня дата виконання роботи і підпис студента.

В роботі студента не розкриті завдання. Не використано найновіші матеріали. Зміст розділив, їх назва не відповідають складеному плану. Порушена структурно-логічна схема викладення матеріалу. Відсутні аргументовані висновки. Студент при написанні використав 1-2 літературних джерела.

Контрольна робота № І

ПЕРВІСНООБЩИННИЙ ЛАД НА ТЕРИТОРІЇ УКРАЇНИ

План

1. Походження людини.

2. Первіснообщинний лад на території сучасної України.

3. Племена трипільської культури.

Література

Q Бойко О.Д. Історія України: Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів. Видання 3-тє, виправлене, доповнене. – К.: Академвидав, 2005. – 688 с. (Альма-матер).

Q Борисенко В. Курс української історії. – К., 1997.

q Грушевський М.С. Очерк истории украинского народа. – К., 1990.

q Енциклопедія історії України: в 5 т. / Редкол.: В.А.Смолій (голова) та ін. – К.: Наук. Думка, 2003.

q Єфименко А.Я. История украинского народа. – К., 1990.

q Завадська В., Музиченько Я., Таланчук О., Шалак О. 100 найвідоміших образів української міфології. – Київ: Орфей, 2002.

q Історія України. Курс лекцій. – К., 1991.

q Історія Української РСР. Короткий нарис. – К., 1981.

q Крип’якевич І.П. Історія України. – Львів, 1991.

q Новий довідник Історія України. – К.: Казка, 2006.

q Полонська-Василенко Н. Історія України. Т.І. – К., 1992.

Контрольна робота № 2

РАБОВЛАСНИЦЬКИЙ ЛАД НА ТЕРИТОРІЇ УКРАЇНИ

План

1. Причорноморська Скіфія.

2. Античні міста-держави Північного Причорномор’я.

Література

q Борисенко В. Курс української історії. – К., 1997.

q Грушевський М.С. Очерк истории украинского народа. – К., 1991.

q Енциклопедія історії України: в 5 т. / Редкол.: В.А.Смолій (голова) та ін. – К.: Наук. Думка, 2003.

q Єфименко А.Я. История украинского народа. – К., 1990.

q Історія України: курс лекцій. Кн.І. – К., 1991.

q Історія Української РСР. Короткий нарис. – К., 1981.

q Крип’якевич І.П. Історія України. – Львів, 1990.

q Новий довідник Історія України. – К.: Казка, 2006.

q Полонська-Василенко Н. Історія України. Т.І. – К., 1991.

q Хрестоматія з історії України. Посібник для вчителів. За ред. Червінського В.І. – К.: Вежа, 1996. – 352 с.

Контрольна робота № 3


5265784104621857.html
5265846131744259.html
    PR.RU™