РЕФЕРАТ 2 страница

від особи) і службового (особа — представник установи — отримує цінності від цієї або іншої установи) характеру.

Зразки:

Розписка

Я, студент фізико-математичного факультету Національ­ного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова Тес-ленко М.Н., отримав від завідувача бібліотеки К.П. Проценко для тимчасового користування на час канікул 1(один) підруч­ник з фізики, 1(один) підручник з математики, 1(один) підруч­ник з філософії.

00.00.0 Підпис

Підпис студента Тесленка М.Н. засвідчую. Декан фізико-математичного

факультету (підпис) О.В.Теплюк

Розписка

Я, Сидорчук Світлана Миколаївна, взяла в борг у Олексюк Надії Андріївни 500 (п'ятсот) гривень. Зобов'язуюся повер­нути всю суму 1 січня 1999 р.

Домашня адреса: вул. Кибальчича, 11, кв. З, Київ-183. Паспорт МА-ІХ № 675849, виданий Дарницьким РВВС України м. Києва 27 листопада 1967 р.

00.00.0 Підпис

Підпис Сидорчук С.М. засвідчую.

Державний нотаріус (підпис) Р.О.Пилипчук

Печатка

Розписка

Я, старший викладач кафедри географії Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова Мой-сієнко К.А., отримав від завідувача складом Бережного Т.Ф. у тимчасове користування для членів археологічної експе­диції: 1) двадцять (20) рюкзаків; 2) шість (б) наметів; 3) двадцять три (23) лопати; 4) п'ять (5) емальованих відер. Увесь зазначений інвентар раніше був у вжитку.

Підстава: наказ ректора університету № 325 від 5 липня 1999 р.

18.07.1999 (підпис)

4. СПИСОК

Це документ, який містить перелік осіб, предметів, об'єктів, документів у певному порядку і складається з метою інформації або реєстрації.

Реквізити:

1. Штамп установи.

2. Номер.

3. Назва виду документа.

4. Заголовок.

5. Текст.

6. Підпис.

7. Дата.

8. Печатка.

Список складається в алфавітному або хронологічному порядку. Іноді елементи списку розміщуються в послідов­ності від більш значущого до менш значущого.

Зразки:

До доручення № від___ 199_____ р.

Список №___

Робітників__________________________________________________________________(назва установи, підприємства)і службовців, за заявами яких перераховуються суми на їх рахунки в

Ощадбанку №_____________________________________________

(адреса Ощадного банку)


№№ пор Номер рахунка в Ощадбанку або слово "новий" Прізвище, ім'я та по батькові особи, на рахунок якої перераховується сума Для відмі­ток Ощад-банку
Апіна Ірина Ігорівна
Булах Андрій Іванович

Усього: __________________________________

________________________________________________________________________

(сума словами)

Керівник підприємства, установи______________

(підпис)

Головний бухгалтер

(підпис)

Печатка

Список

рекомендованої літератури з української мови

1. Вихованець І.Р. Граматика української мови. Синтак­сис: Підручник. — К.: Либідь, 1993. — 368 с.

2. Культура української мови: Довідник / За ред. В.М.Русанівського. — К.: Либідь, 1990. — 304 с.

3. Російсько-український словник наукової термінології: Суспільні науки/ Й.Ф.Андерш, С.А.Воробйова, М.В.Кравчен­ко та ін. — К.: Наукова думка, 1994. — 600 с.

4. Головащук СІ. Словник-довідник з правопису та сло­вовживання / За ред. В.М.Русанівського. — К.: Наукова думка, 1989. — 832 с.

5. Шевченко Л.Ю., Різун В.В., Лисенко Ю.В. Сучасна українська мова: Довідник /За ред. О.Д.Пономаріва. — К.: Либідь, 1993. — 336 с.

5. ТАБЛИЦЯ

Це перелік, зведення статистичних даних або інших відо­мостей, розташованих у певному порядку й за графами.

Матеріал у таблиці систематизований, на першому плані виступають цифри. У таблицях не використовуються дієслівні форми, прислівники. Найчастіше вживаються слова разом, усього, у тому числі.

Таблиця складається з таких реквізитів:

1) номер;

2) тематичний заголовок;

3) заголовна частина, яка розміщується вгорі (розділові знаки в кінці заголовків і підзаголовків не ставляться);

4) основна частина, що містить графи і рядки;

5) примітки (якщо вони є) виносяться в окрему колонку або за межі таблиці.

Таблиця має бути компактною і наочною.

Зразок:

Таблицй № 5

Затверджено вченою радою

факультету (вузу)

особи, ш н Форма підготовки
>чатку
№ пор. Прізвище, ім'я, по батькові яка працює над кандидата кою дисертацією Галузь науки, шифр спеціа ності, назва теми дисертаиі Термін виконання (роки пс закінчення роботи) Термін виконання плану навчання в аспірантурі надання творчої відпустки особі, яка захищатиме дисертацію

План підготовки кандидатів наук на 1995—2000 роки_______________________ факультету

Протокол № ____________ від "__ " _____ 1995 р.

6. НАКЛАДНА

Це обліковий документ, який дає право на втримання, відправлення вантажів чи матеріальних цінностей. У накладній повинні бути такі реквізити:

1)назва: угорі посередині великими літерами:

НАКЛАДНА № ___ від .................. (дата);

2) підстава, на основі якої видано накладну;

3) кому видано (назва установи або прізвище, ім'я, по батькові приватної особи);

4) від кого (назва установи або штамп установи, її ад­реса, телефон, поточний рахунок);

5) позначення кожної графи: а) назва предметів; б) сорт; в) розмір; г) одиниця виміру; д) номенклатурний номер; е) кількість (за вимогою, видано); є) вартість; ж) сума вартості;

6) підпис керівника установи й бухгалтера;

7) дата;

8) хто видав;

9) хто одержав;

10) печатка або штамп установи. Зразок:

НАКЛАДНА №

Підстава___________________________ 199_ р.

№ пор Кількість
За вимогою вида- но
пор. за вида-
е о я и & ВИМОГОЮ но •р ш
І а. о О 3-о а.
со и О я X ев

Одержувач___________________________ Відправник___________________________ Директор _______________________ Головний бухгалтер__________________________ (підпис) (підпис)

Кому___________ Від кого_________________


§ 4. Господарсько-договірні документи

1. ДОГОВІР

Це документ, що фіксує домовленість між двома чи кількома партнерами.

Реквізити:

1. Назва виду документа.

2. Заголовок.

3. Місце укладання.

4. Дата.

5. Повні назви сторін, їх представників (прізвище, ім'я, по батькові), повноважень,на підставі яких вони діють.

6. Текст, який містить:

— термін виконання;

— кількісні та якісні показники;

— вартість робіт (продукції") і загальну суму;

— порядок виконання робіт;

— порядок розрахунків між сторонами;

— відповідальність сторін;

— порядок і місце розв'язання суперечок;

— форс-мажорні обставини.

7. Відомості сторін: юридичні адреси установ або пас­портні дані осіб.

8. Підписи сторін.

9. Печатка однієї або всіх установ, які укладають договір.

Договір вважають укладеним тоді, коли сторони дійшли згоди з усіх пунктів і оформили його письмово.

Договір може бути укладеним між приватними особами й організацією та між організаціями. Цивільний кодекс пе­редбачає такі договори: купівлі-продажу, позики, винайман-ня житлового приміщення, підряду, постачання, приватизації жигла та нежитлових приміщень, оренди. Окрему групу ста­новлять договори банківської діяльності: договір на здій­снення кредитно-розрахункового обслуговування, договір про депозитний вклад, кредитний договір.


Зразки

Договір №___

на виконання робіт

м. Київ "_____ "_____ 200_р.

МП "Астра" в особі директора Коваля В.П., що діє на підставі Статуту, далі названого "ВИКОНАВЕЦЬ", з одного боку, і __________________________________________________

в особі __________________________________ ,

що діє на підставі ______ , названий далі "ЗАМОВНИК", з другого боку, уклали цей договір про таке:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

ЗАМОВНИК отримує, а ВИКОНАВЕЦЬ зобов'язується виконати такі види робіт:

2. ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ

2.1. ЗАМОВНИК робить попередню чи повну сплату, що є підставою для початку робіт.

3. ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН

3.1. ВИКОНАВЕЦЬ:_______________________

3.2. ЗАМОВНИК:__________________________

4. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

_______________________________________________________________

5. ФОРС-МАЖОР 6. РОЗГЛЯД СПОРІВ

7.ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

8.ТЕРМІН ДІЇ ДОГОВОРУ

9. ЮРИДИЧНІ АДРЕСИ І РЕКВІЗИТИ СТОРІН

ЗАМОВНИК: ВИКОНАВЕЦЬ:

10. ПІДПИСИ СТОРІН

__________________ _______________________

Печатка Печатка


Договір

м. Київ, двадцятого травня тисяча дев'ятсот дев'яносто першого року.

Ми, що нижче підписалися, Васильченко Петро Іванович, доцент кафедри історії, і Грищук Микола Сергійович, сту­дент V курсу історичного факультету, що далі йменуються "Автор", з одного боку, і науково-інформаційне товариство "Пошук", що далі йменується "Замовник", в особі уловно-важеного Геращенка Івана Степановича, який діє на підставі доручення № 56 від 2 січня 1996 р., з другого боку, уклали цей договір про таке:

1. Автор зобов'язується підготувати "Політологічний сло­вник" обсягом 20 друк. арк. і передати його "Замовникові" до 1 грудня 1997 року.

2. Замовник оцінює замовлену роботу в розмірі 100 (сто) гривень за друкований аркуш, а також 5 (п'ять) відсотків від реалізації видання.

3. Замовник дає висновки про якість виконаної роботи до 1 березня 1997 року. У разі її позитивної оцінки Ав­торові до 1 березня 1997 р. виплачується перша частина гонорару в розмірі 60 (шістдесят) гривень за друкований аркуш, друга частина — після реалізації видання. При по­рушенні Автором строків подачі словника або його низькій якості, що мають засвідчити не менш як п'ять рецензентів, Замовник має право розірвати договір.

4. Після виплати Авторові гонорару єдиним власником словника стає Замовник, який здобуває право видавати й перевидавати словник, сплачуючи при цьому Авторові 5 (п'ять) відсотків від реалізації видання.

Автор (особисті підписи)

Замовник (особистий підпис)

Договір

м. Київ, шістнадцятого лютого тисяча дев'ятсот дев'яносто п'ятого року.

Ми, Бойко Галина Петрівна, що проживає на вул. Об-серваторній, 12, кв. З, в м. Києві, далі йменована "Прода­вець", та Охріменко В'ячеслав Григорович, що проживає на вул. Б.Грінченка, 5, кв. 32, в м. Києві, далі йменований "Покупець", уклали цей договір про таке:

1.Продавець продав, а Покупець купив житловий будинок у с. Дмитрівка Талалаївського району Чернігівської області на земельній ділянці 200 кв. м. На цій ділянці розташовані: цегляний сарай, гараж, погріб, колодязь та огорожа. Інвентаризаційна оцінка _____________

(словами)

гривень.

2.Будинок, що продається, належить Продавцеві на підставі заповіту як спадкове майно, прийняте 8 лютого 1990 року, і проданий Покупцеві за_________________ гривень,

(словами)

які сплачені повністю Продавцеві під час підписання договору.

3. До укладання договору будинок, що продається, нікому не продавався і нікому іншому не належав.

4. Витрати у здійсненні цього договору сторони випла­чують порівну.

5. У користування Покупця переходять житловий буди­нок, сарай, гараж, погріб, колодязь і земельна ділянка.

Договір складено у двох примірниках: один зберігається у державній конторі, а другий видано Покупцеві.

(підпис) Г.П. Бойко

(підпис) В.Г. Охріменко

Договір

на розрахунково-касове обслуговування

м. Київ

"____" 200_ р.

Банк "Прометей", в подальшому іменується Банк, в особі Заступника Голови Правління, що діє на підставі Положення, та______________ _____________________, в подальшому

(повна назва)

іменується Клієнт, у особі ________________________________________________ ,

що діє на підставі _______________________________________________________

уклали цей договір.

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1. Банк відкриває Клієнту, після отримання повного па­кету необхідних документів, поточний рахунок згідно з Інструкцією НБУ № 3 "Про відкриття банками рахунків у національній та іноземній валюті" та надає комплекс послуг з розрахунково-касового обслуговування відповідно до "Тарифів на розрахунково-касове обслуговування юридич­них осіб та процентної ставки за їхніми рахунками в устано­вах Ощадбанку м. Києва", які є невід'ємною частиною цього договору.

2. ПРАВА ТА ЗОБОВ'ЯЗАННЯ СТОРІН

2.1. Банк має право:

2.1.1. Використовувати кошти клієнта, які зберігаються на рахунку, гарантуючи їх наявність і проведення операцій відповідно до нормативних актів Національного банку України.

2.1.2. Відмовити у проведенні розрахункових та касових операцій за наявності фактів, що свідчать про порушення Клієнтом чинного законодавства, в тому числі банківських правил, інструкцій, а також техніки оформлення розрахунко­вих документів та отроків їх подання до Банку.

2.1.3. Відмовити Клієнту у видачі готівкових коштів на різні потреби у разі ненадання або несвоєчасного надання Клієнтом касової заявки, а також у разі перевищення її ліміту.

2.1.4. Здійснювати безспірне стягнення та безакцептне списання коштів з рахунка Клієнта у випадках, передбаче­них чинним законодавством України.

2.1.5. Вносити зміни у тарифи, повідомляючи про це Клієнта за сім календарних днів до введення нових тарифів.

2.1.6. Змінювати режим обслуговування Клієнта, повідо­мивши йому про це не менше ніж за два дні до впроваджен­ня змін.

2.1.7. Припинити прийом розрахункових документів Клієнта, якщо протягом 10 днів з дня розірвання цього до­говору Клієнт не відкриє рахунок в іншій установі банку та не подасть заяву про перерахування залишку коштів.

2.1.8. Отримувати від Клієнта плату за надані послуги, згідно з затвердженими тарифами.

2.2. Клієнт має право:

2.2.1. Самостійно розпоряджатися грошовими коштами на своєму рахунку з дотриманням вимог чинного законодав­ства, за винятком безспірного стягнення та безакцептного списання коштів.

2.2.2. Отримувати готівкові кошти у межах касової заяв­ки на отримання готівки і за умови наявності коштів на розрахунковому рахунку у випадках, передбачених законо­давством.

2.2.3. Вимагати своєчасного та повного здійснення розра­хунків та інших обумовлених цим договором послуг.

2.3. Банк зобов'язується:

2.3.1. Належним чином виконувати умови цієї угоди.

2.3.2. Вчасно здійснювати розрахункові операції від­повідно до Інструкції про безготівкові розрахунки в госпо­дарському обігу України.

2.3.3. Забезпечувати вчасне зарахування коштів на раху­нок Клієнта.

2.3.4. Забезпечити збереження ввірених йому коштів Клієнта.

2.3.5. Здійснювати прийняття та видачу готівки від-
повідно до чинного законодавства та нормативних актів
Національного банку України.

2.3.6.Видавати за вимогою Клієнта виписку з рахунка з доданням необхідних документів.

2.3.7. Зберігати таємницю операцій за рахунком Клієнта. Без згоди Клієнта довідки третім особам з питань проведен­ня операцій на рахунку можуть бути надані лише у випад­ках, передбачених чинним законодавством України.

2.3.8.Надавати консультації Клієнту з питань застосуван­ня банківського законодавства та порядку здійснення розра­хунків.

2.3.9. Проводити нарахування відсотків у розмірі 1% річних за залишком вільних коштів на рахуику Клієнта і за­раховувати їх на рахунок Клієнта після закінчення опера­ційного року.

2.3.10.Надання інших послуг, таких, що не належать до обслуговування рахунка Клієнта, здійснюються Банком на підставі окремих договорів.

2.4. Клієнт зобов'язується:

2.4.1. Виконувати вимоги чинних Інструкцій, правил, інших нормативних актів Національного банку України з питань здійснення розрахунково-касових операцій та надан­ня звітності.

2.4.2. Дотримуватися принципів організації безготівкових розрахунків, їх форм, стандартів документів і документообігу, впроваджених в господарський обіг України та встановлених правил порядку ведення касових операцій в Україні.

2.4.3. Надавати заявку-розрахунок для встановлення ліміту залишку грошових коштів у касі не пізніше 15 лютого поточного року, а також на вимогу Банку протягом 10 днів з дати отримання вимоги.

2.4.4. Для отримання готівкових коштів, за наявності їх на рахунку, надавати Банку замовлення не пізніше 13-ї годи­ни, що передує дню отримання готівкових коштів. Погоджу­вати терміни видачі заробітної плати з Банком та дотримуватись їх.

2.4.5. Щокварталу надавати Банку за встановленою фор­мою касову заявку та інші звітні і прогнозуючі матеріали, не пізніш як за 60 днів до початку наступного кварталу.

2.4.6. Не пізніше наступного дня повідомляти Банк про всі помічені неточності або помилки у виписках з рахунка та інших документах або про невизнання (непідтвердження) підсумкового сальдо з рахунка.

2.4.7. Повідомляти Банк про зарахування на рахунок Клієнта неналежних йому коштів і в 5-денний термін з дня надходження коштів на рахунок надати Банку платіжне до­ручення на перерахування коштів власнику.

2.4.8. Розраховуватись за своїми зобов'язаннями шляхом безготівкових розрахунків, за винятком випадків, передбаче­них чинним законодавством.

2.4.9. Надавати Банку платіжні документи у формі інфор­мації на паперових носіях.

2.4.10. Забезпечити доставку отриманої у Банку готівки своїм транспортом. Якщо сума готівки, що буде отримана, становить 5000 грн. і більше, надати Банку документи про наявність належної охорони і автотранспорту.

2.4.11. У тижневий термін сповіщати Банк про зміну юри­дичної адреси.

2.4.12. Вчасно здійснювати оплату за виконані Банком послуги.

3. РЕЖИМ РОБОТИ З РОЗРАХУНКОВИМИ ДОКУМЕНТАМИ

3.1. Платежі з рахунків Клієнта виконуються Банком у межах залишку коштів на початок операційного дня.

3.2. Банк приймає розрахункові документи Клієнта про­тягом робочого дня. Розрахунки за розрахунковими доку­ментами, що надійшли протягом операційного дня, здійснюються Банком того самого дня.

Розрахункові документи, які надійшли після операцій­ного дня, Банк виконує наступного робочого дня.

3.3. Розрахункові документи приймаються до виконання Банком протягом десяти календарних днів з дня виписки. День заповнення розрахункового документа не враховується.

3.4. Клієнт надає право Банку самостійно списувати плату за надання розрахунково-касових послуг.

3.5. Оплату за розрахунково-касове обслуговування списує меморіальним ордером працівник Банку після надан­ня послуги або в кінці операційного дня.

3.6. Оплата за касове обслуговування здійснюється, відповідно до Порядку організації розрахунково-касового обслуговування комерційними банками клієнтів, у день отримання в касі банку готівки.

4. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

4.1. За невчасне надання звітних та прогнозуючих мате­ріалів (касових заявок) відповідно до вимог р. II п.5.5 цього договору та Інструкції НБУ № 4 від 20.06.95 "Про організацію роботи з готівкового обігу установами банків України" Клієнт сплачує Банку штраф у розмірі одного не­оподаткованого мінімуму.

4.2. За невчасне надання заявок-розрахунків для встанов­лення ліміту залишків грошових коштів у касі відповідно до вимог п. 5.3 цього договору та Інструкції НБУ № 4 від 20 06.95 "Про порядок роботи з готівкового обігу установа­ми банків України" Клієнт сплачує Банку штраф у розмірі десяти неоподаткованих мінімумів.

4.3. За неповідомлення Банку протягом п'яти днів після отримання витягу з рахунка про помилково зараховані на його рахунок суми згідно з Інструкцією НБУ № 7 від

02.08.96 "Про безготівкові розрахунки в господарському обігу України" Клієнт сплачує Банку за кожен день прост­рочення штраф у розмірі 0,2% неправильно зарахованої на рахунок неналежної йому суми.

5. "ФОРС-МАЖОР"

5.1. Сторони звільняються від відповідальності за частко­ве або повне невиконання будь-якого з положень цього до­говору, якщо це невиконання стало наслідком причин, що перебувають поза сферою контролю невиконуючої сторони. Такі причини включають: стихійне лихо, екстремальні по-годні умови, пожежі, війни, страйки, військові дії, громадське безладдя і таке інше (далі "форс-мажор"), але не обмежу­ються ними. Період звільнення від відповідальності почи­нається з моменту оголошення невиконуючою стороною "форс-мажору" і закінчується чи закінчився б, якщо невико-нуюча сторона вжила б заходів, які вона і справді могла вжити для виходу з "форс-мажору". "Форс-мажор" автома­тично продовжує термін виконання зобов'язань на весь період його дії та ліквідації наслідків.

Про настання "форс-мажорних" обставин сторони мають інформувати одна одну невідкладно. Якщо ці обставини триватимуть більше ніж шість місяців, то кожна із сторін матиме право відмовитися від подальшого виконання зобов'язань за цим договором, у такому разі жодна із сторін не матиме права на відшкодування іншою стороною можли­вих збитків.

6. ПОРЯДОК ЗМІНИ, РОЗІРВАННЯ ДОГОВОРУ ТА ЗАКРИТТЯ РАХУНКА

6.1. Будь-які зміни та доповнення до договору, за винят­ком змін тарифів (п.2.5), вносяться шляхом підпису сторона­ми додаткових угод, які є невід'ємною частиною цього договору.

6.2. Цей договір може бути розірваний з ініціативи кожної з сторін з обов'язковим письмовим повідомленням другої сторони за ЗО календарних днів до передбаченої дати розірвання.

У разі неотримання письмових заперечень на таке повідом­лення протягом зазначеного терміну договір вважається розірваним за мовчазною згодою.

6.3.Якщо протягом шести місяців з дня відкриття рахунка або протягом шести місяців з дати останньої операції клієнтом не здійснюються операції, Банк має право поруши­ти питання про закриття рахунка та розірвання договору.

6.4. Залишок коштів, що перебувають на розрахунковому рахунку Клієнта, у разі припинення дії договору або його до­строкового розірвання перераховується Банком на інший ра­хунок за заявою Клієнта.

Якщо в заяві Клієнта не зазначено, куди слід перераховувати залишок коштів, вони перераховуються на відповідний раху­нок Банку. Залишок коштів Клієнта на цьому рахунку перебуває протягом трьох років. У разі неповернення коштів Клієнту у цей термін, вони перераховуються в бюджет держави.

7. ПОРЯДОК ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

7.1. Спори, що виникають протягом дії договору, вирішу­ються шляхом переговорів. У разі недосягнення згоди — в судовому порядку.

8. СТРОК Дії ДОГОВОРУ

8.1. Цей договір набуває чинності з моменту його підпи­сання та діє до 31 грудня поточного року. Якщо за один місяць до закінчення терміну дії договору жодна з сторін не попередить письмово другу сторону про свій намір розірвати договір, його дія пролонгується на наступний рік.

9. ЮРИДИЧНІ АДРЕСИ ТА РЕКВІЗИТИ СТОРІН

9.1. Банк "Прометей" — спеціалізований комерційний банк України, Головне управління: вул. Володи мирська, 87, м. Київ, 03094, субкореспондентський рахунок № 0778931 в ОПЕРУ управління НБУ по м. Києву й області МФО 823777

9.2.Клієнт________________________________

9.3.Цей договір складено у двох примірниках, що мають однакову юридичну силу.

______________________________________________________

(Банк) (Клієнт)

Додаток до договору

"Затверджено" 31 жовтня 1998 р

Тарифи

№ пор. Вид послуг Сума плати за послуги (в грн.)
1. Відкриття рахунків юридичним особам 30,00
2. Відкриття тимчасових рахунків 50,00
3. Обробка одного платіжного
документа за безготівковими 0,50
розрахунками
4. Видача копій, дублікатів витягів (за
кожний документ) 1,00
5. Забезпечення бланковим матеріалом
(за.1 бланк) 0,20
6. Видача чекової книжки (за 1 книжку) 3,90
7. Видача нової чекової книжки замість
загубленої 15,00
8. Видача готівки (від суми чека) 1%
9. Закриття рахунка 30,00
10. Консультаційні послуги 10,00
11. Процентна ставка за розрахунками
юридичних осіб (в кінці року) 1%
12. Довідки з архіву за поточний рік 2,50
за минулий рік 5,00
13. Прийняття від клієнта на картотеку
№ 2 платіжних доручень для
перерахування платежів по бюджету
та державні цільові фонди (за один
документ) 5,00

юридичних осіб та процентні ставки за їхніми рахунками в установах банку "Прометей"

на розрахунково-касове обслуговування


4953979079768851.html
4954040748744139.html
    PR.RU™