ПЕРЕЛІК ТЕМ ІНДИВІДУАЛЬНОЇ РОБОТИ

Національний банк України

Університет банківської справи

Харківський інститут банківської справи

Кафедра інформаційних технологій

Методичні рекомендації
для індивідуальної роботи з дисципліни
«ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В УПРАВЛІННІ БАНКІВСЬКОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ»

для підготовки магістрів спеціальності

8.050105 "Банківська справа"

Харків


Затверджено на засіданні кафедри інформаційних технологій,
протокол № 11 від 01.06.2010 р.

Гармідаров П.П., Ходирєв О.І., Шамов С.О.

Методичні рекомендації для індивідуальної роботи з дисципліни «Інформаційні технології в управлінні банківською діяльністю» для студентів напряму підготовки магістрів спеціальності спеціальності 8.050105 "Банківська справа" 9 с.


ВСТУП

Методичні вказівки та завдання до індивідуальної роботи з дисципліни “Інформаційні технології в управлінні банківською діяльністю” призначені для студентів денної форми навчання.

Методичні вказівки складаються з рекомендацій по оформленню індивідуальної роботи, списку варіантів завдання, критеріїв оцінювання відповідей, а також списку рекомендованої літератури.

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Мета дисципліни: надання студентам теоретичних знань та практичних вмінь, необхідних для аналізу, обґрунтованого вибору та ефективного використання інформаційних технологій вирішення задач управління бізнес-процесами банківських установ.

Завдання дисципліни: розкриття суті, принципів і задач управління бізнес-процесами з позицій теорії управління, теорії систем та теорії бізнесу; вивчення та практичне засвоєння методологій і засобів інформаційних технологій вирішення задач управління бізнес-процесами банківських установ.

Предмет дисципліни: поняття, принципи, методології та засоби інформаційних технологій вирішення задач управління бізнес-процесами.

Індивідуальна робота передбачає виконання завдання у формі письмового звіту за результатами дослідження.

Предмет дослідження за кожним завданням обирається студентом індивідуально та узгоджується з керівником.

Метою виконання студентами індивідуальних завдань є:

– вивчення та практичне засвоєння методологій і засобів інформаційних технологій вирішення задач управління бізнес-процесами виробничих підприємств та фінансово-кредитних установ;

– поглиблення уяви про предмет і сутність, методи і засоби для його виконання.

Звіти про виконання індивідуальних завдань оформлюється у паперовому і електронному вигляді з додержанням технічних вимог, викладених у наступних документах:

Вядрова І.М., Погореленко Н.П., Сидоренко О.М., Сердюк Л.В.Методичні рекомендації до виконання дипломних робіт для студентів спеціальності 8.050105 "Банківська справа" (освітньо-кваліфікаційний рівень «магістр»). – Харків : ХІБС УБС НБУ, 2009. – 50 с.

Склад звіту такий:

– титульний аркуш (дивись Додаток А);

– вступ;

– результати дослідження;

– висновки;

– список використаних джерел.

Робота повинна містити таблиці, діаграми, схеми, які ілюструють теоретичний матеріал.

Як форма контролю виконання індивідуальних завдань передбачений захист результатів дослідження.


ПЕРЕЛІК ТЕМ ІНДИВІДУАЛЬНОЇ РОБОТИ

1. Поняття управління діяльністю та його різновиди.

2. Роль процесного підходу у розвитку інформаційних технологій управління.

3. Еволюція концепцій, інформаційних технологій і систем управління діяльністю банків.

4. Поняття системи. Класифікація систем. Підприємство, як організаційна система.

5. Об’єкти внутрішньобанківського управління.

6. Принципи банківського управління.

7. Банк, як організаційна система. Загальна схема управління організаційною системою.

8. Поняття, склад, структура і атрибути бізнес-процесів.

9. Класифікація бізнес-процесів банків.

10. Способи опису бізнес-процесів.

11. Бізнес-процес, як об’єкт управління.

12. Види управління і задачі управління бізнес-процесами.

13. Поняття і задачі системного аналізу, суть структурного аналізу.

14. Поняття аналітичної моделі, класифікація моделей. Використання аналітичних моделей для управління бізнес-процесами.

15. Методології моделювання бізнес-процесів.

16. Задачі дослідження характеристик та поведінки бізнес-процесів.

17. Імітаційне моделювання: призначення, сутність, класифікація та створення імітаційних моделей, загальний порядок імітаційного дослідження.

18. Призначення, суб’єкти та конфігурація управлінського обліку.

19. Місце і задачі, що входять до складу управлінського обліку.

20. Адміністрування операцій: фінансовий документообіг, моніторинг системи, аудит.

21. Задачі документаційного забезпечення управління діяльністю банку, інформаційні технології для їх розв’язання.

22. Поняття і види документів, їх атрибути і характеристики. Документообіг, як процес. Місце системи електронного документообігу в інтегрованних системах автоматизації банківської діяльності.

23. Поняття якості і управління якістю, як складова менеджменту бізнес-процесів.

24. Бізнес-процеси управління якістю у банках.

25. Типові складові процесів управління якістю, інформаційні технології їх реалізації.

26. Місце і роль технологій збереження та обробки даних в процесі управління бізнес-процесами.

27. Технології багатовимірного аналізу даних.

28. Інформаційні технології в стратегічному плануванні та аналізі на основі систем збалансованих показників.

29. Технології управління, що базується на знаннях, задачі підтримки прийняття рішень в процесі управління бізнес процесами, потреби в застосуванні інтелектуальних технологій.

30. Технології розв’язання інтелектуальних задач: інтелектуальний аналіз даних (Data Mining), пошук рішень на основі правил, нейтронні мережі, генетичні алгоритми, програмні агенти.


4952250281204853.html
4952299845579492.html
    PR.RU™