Рубеждік бақылауға дайындалу сұрақтары

­ Әртүрлі топтар: қарапайым экскурсияларда. турбазада, санаторийде демалыс үйлерде экскурсияларды жүргізу.

­ Балаларға, туристерге, әртүрлі мамандарга арналған экскурсиялар.

­ Экскурсия өткізу техникасы

­ Экскурсия жүргізушінің сөз шеберлігі, экскурсия жүргізу техникасы.

­ Экскурсия жүргізу техникасының үғымы, мақсаты жөне міндеттері.

­ Экскурсия жүргізушінің топпен танысуы, үйымдастырушы нүсқаулар.

­ Кіріспе, негізгі тарау, қорытынды кезіндегі экскурсия жүргізушінің орны. Экскурсанттардың автобустан түсуі.

­ Топтың объект жанында орналасуы.

­ Экскурсанттардың жүріп-түруы, жүріс жылдамдылығы.

­ Экскурсия мерзімін орындау.

­ Сүрақтарға жауап беру.

­ Экскурсия жүргізушінің көсіби шеберлігі.

­ Экскурсия жүргізушінің қүкықтары мен лауазымдық міндеттері.

­ Экскурсия жүргізушінің жеке-түлғалық қасиеттеріне қойылатын талаптар.

­ Экскурсия жүргізушісі мамандығына сәйкес білім мен іскерлік,

­ Экскурсия жүргізушінің шеберлігін дамыту жолдары.

­ Экскурсия жүргізушісі-гид, жетекші, тәрбиеші.

­ Экскурсия жүргізушінің жүмысын бақылау.

­ Экскурсия жүргізуді даярлау үшін әртүрлі пәндер білімдерін қолдану

­ Экскурсиялық іс-әрекеттің психологиялық негіздері.

­ Экскурсияның психологиялық сипаттары.

­ Экскурсиялық іс-әрекетте психологияның элементтерін қолдану.

­ Назар аударуға ықпал ету.

­ Көңіл бөлудің кризистері. оларды экскурсия жүргізген уақытта ескеру.

­ Экскурсантардың әртүрлі контингенттерімен жүмыс істеу ерекшеліктері.

­ Экскурсия — педагогикалық әдіс.

­ Экскурсия - білім алу үрдісі.

­ Экскурсиядағы қабылдау сезімі.

­ Экскурсиядағы көзге елестету ролі

­ Көзге елестетудің жеке және жалпы, нақты және абстрактілі түрлері.

­ Экскурсияның идеялық-тәрбиелеу және білім беру функңиялары.

­ Экскурсияның дидактикалық принңиптері.

­ Әртүрлі тақырыптар бойынша экскурсияларды жүргізу

­ Сәулеттік-қала қүрылысы тақырыбы бойынша экскурсияларды өткізу ерекшеліктері. Сәулет өнерінің объектілерінің негізгі үйымдары, кезеңдері және сәулетік білімдерді экскурсия жүргізген кезде қолдану.

­ Көрсету мен сипатгың ерекшеліктері.

­ Аталған экскурсияларды жүргізудің әдістемелері.

­ Сәулеттік және өнертану экскурсияларының эстетикалық тәрбиелеуде, этикалық идеяларды қальштастырудағы маңьзы.

­ Табиғаттану экскурсияларды өткізу еркшеліктері.

­ Табиғаттану экскурсияларының классификациясы.

­ Материалистік көзқарасты. патриотизмді қалыптастыру.

­ Табиғатты қорғау көзқарасын тәрбиелеу.

­ Табиғи объектілерін сипаттау, оларды көрсету.

­ Табиғаттану объектілерінің мысалдары арқылы табиғат қорғауын насихаттау.

­ Табиғаттану экскурсияларының мазмүны, көрсету мен сипаттау ерекшеліктері.

­ Тарихи және әдеби экскурсиялардың ерекшеліктері.

­ Тарихи экскурсиялардың мақсаттары мен міндеттері,

­ Тарихи және әдеби экскүрсияларын жүргізу әдістері, көрсету мен сипаттау ерекшеліктері.

­ Әдеби экскурсиялардың мақсаттары мен міндеттері. Тарихи және әдеби экскурсиялардағы музейлік экспозиңияларының орны.

­ Әдеби экскурсияларын жүргізгенде экскурсия жүргізушінің сөз шеберлігіне қойылатын талаптар.

­ Этнографиялық экскурсияларды өткізу ерекшеліктері.

­ Этнографиялық экскурсияларды өткізудің міндеті мен мақсаты.

­ Көрсету мен әңгімелеудің ерекшеліктері.

­ Этнографиялық экскурсияның ерекше тәсілдері.

­ Этнографиялық экскурсияның нысандары.

­ Экскурсияларға дәстүрлі материалды іріктеп алу.

­ Қазақстан Республикасының түрғындарының үлттық ерекшеліктерін білу.

­ Әдістемелік жүмысты үйымдастыру.

­ Экскурсиялық мекеменің әдістемелік жұмысының құрылымы: әдістемелік бөлім, әдістемелік кабинет, әдістемелік кеңес, экскурсия жүргізушілердің әдістемелік секциялары, шығармашылық топтар, халықтың өртүрлі кагегорияларымен жүмыс істеу топтары. Экскурсия жүргізушінің әдістемелік секциядағы жұмысы. Экскурсия жүргізушінің жеке жоспары.


4949676606307253.html
4949720538664851.html
    PR.RU™